Carbid schieten in de gemeente Oldenzaal; De regels

Carbid is pas vet als je een beetje oplet!
Op de laatste dag van het jaar is in heel Twente Carbid schieten een onwies gave traditie. Om deze traditie in ere te houden, moeten we dit veilig en met respect voor de omgeving doen.

(On)wies met carbid
Carbidschieten is toegestaan zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten, maar alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Uiteraard dien je je daarbij wel aan een aantal regels te houden. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom geldt: hou het veilig en gezellig en zorg er voor dat je geen gevaar, schade of hinder veroorzaakt voor mens, dier en omgeving. (onderaan dit bericht het artikel 1.1 en 2.73A uit de APV)

Binnen de bebouwde kom:
Alleen bussen met een maximale inhoud van één liter zijn toegestaan

Buiten de bebouwde kom:
Alleen melkbussen of bussen met een maximale inhoud van 30 liter zijn toegestaan
Maximaal zes bussen binnen een straal van 100 meter

De schietplaats ligt ten minste op:

 • 50 meter van openbare paden en/of wegen
 • 75 meter van woonbebouwing
 • 150 meter van zorginstellingen
 • 150 meter van boerderijen, stallen en/of dierenverblijven
 • Het schietveld moet minimaal van 75 meter zijn zonder openbare paden en/of wegen
 • Zorg voor een afgezet schietveld vrij van publiek
 • Schietrichting: van gebouwen af
 • Zorg voor goede verlichting op het schietterrein
 • Er is minimaal één volwassen toezichthouder op het schietterrein
 • De toezichthouder is herkenbaar door het dragen van een oranjekleurig hesje
 • De toezichthouder is alcohol- en drugsvrij

Samenwerkingsverband Onwies met Carbid
Onwies met Carbid is een samenwerkingsverband van de politie en vier Twentse gemeenten. De gemeente Oldenzaal heeft samen met de politie en de gemeenten Tubbergen, Losser en Dinkelland de richtlijnen voor Carbid schieten opgesteld. Ken deze richtlijnen en handel er naar. Dat voorkomt vervelende situaties.

(bron: Gemeente Oldenzaal)
(video: YouTube)

Bijlage 1 gewijzigde tekst artikel 1.1 en 2.73A APV

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

j. carbidschieten: het in een bus op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.
o. bus: een deugdelijke bus, container, opslagvat of ander daarmee gelijk te stellen voorwerp;
p. melkbus: een ijzeren bus met afgeronde naden, die voorheen werd gebruikt om melk in te bewaren en te vervoeren:

Artikel 2:73A verbod carbidschieten

1. Het is verboden in de openlucht carbid te schieten.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
a. voorzover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur, als daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter en mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
b. voor zover carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur buiten de bebouwde kom waarbij:
– gebruik gemaakt wordt van melkbussen of een bus met een maximale inhoud van 30 liter;
– geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving;
– binnen een cirkel met een straal van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt in totaal niet meer dan zes bussen worden gebruikt dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;
– de plaats vanwaar wordt geschoten is gelegen op een afstand:
(1) van tenminste 50 meter van openbare paden en/of wegen;
(2) van tenminste 75 meter van woonbebouwing;
(3) van tenminste 150 meter van inrichtingen van intramurale zorg;
(4) van tenminste 150 meter van bebouwing mede bedoeld en in gebruik voor het houden van dieren.
– het vrijschootsveld tenminste 75 meter bedraagt en daarin geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen;
– binnen het vrijschootsveld van 75 meter zich geen publiek mag bevinden;
– er dient geschoten te worden in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde bebouwing is gelegen;
– het terrein zodanig dient te zijn afgezet dat toeschouwers niet in de schietrichting kunnen komen;
– het schietterrein na zonsondergang goed verlicht wordt;
– op het terrein waar met carbid wordt geschoten tenminste één persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is, niet onder invloed zijnde van alcohol of drugs, die verantwoordelijk is voor de naleving van deze bepalingen en door het dragen van een oranjekleurig hesje duidelijk herkenbaar is;
3. Het bevoegd bestuursorgaan kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
4. Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde ver-bod.
5. Dit artikel is niet van toepassing, voorzover de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Het laatste 112-nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van 112Oldenzaal!  Volg ons ook op Facebook!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *